هنرمندنیوز: با برگزاری مجمع عمومی پرشور انجمن و لطف و مهر هیات مدیره جدید که با انتخاب حقیر به عنوان ریاست انجمن منتقدان سینما،مسولیت خطیر و بزرگی برای مرتبه دوم بر دوشم نهاده شد، دوران تازه ای از فعالیت صنفی انجمن منتقدان و نویسندگان آثار سینمایی رقم خورد. بدون تردید چون گذشته رسالت واقعی خود را حمایت و صیانت از هویت و حریت منتقدان، حق نویسان و سیننماگران این سرزمین می دانیم. خاصه در این روزگاری که حرمت قلم و نویسنده در شکننده ترین وضع خود قرار دارد. دورانی که بیش از هر زمان دیگری، نقد و نقادی به یک ضرورت تاریخی تبدیل شده و باید پاس داشته شود که نقد عیار سنجش روزگار است و ما را بر آن می دارد که به اعتلای نقد و حضور قدرتمند آن در عرصه فرهنگ و هنر بیاندیشیم تا توان جریان ساز بودن آن تضمین شود. بدون شک این مهم بدون یک نهاد صنفی واقعی، مستقل  با اعضای جدی و فعال و معتبر به دست نمی آید. بر این باوریم که انجمن منتقدان سینما باید به عنوان انجمنی کنشگر، مستقل و آزاد اندیش عمل کند تا به صنفی قدرتمند و تاثیرگذار تبدیل شود و از حریم و حرمت نقد و منتقدان محافظت کند. از این رو، حامی سینماگران شریف و سینمایی به دور از مرزبندی و نگاه یکسویه در مقابله با جریان های فکری انحرافی و سودجویانه در سینما می کوشیم و معتقدیم که عرصه فرهنگ و هنر، زمینه گفت و گو و تعامل و مدارا و گشودگی است نه صحنه خشم و خودنمایی و سانسور و تحمیل سلیقه های نازل و اثبات نشده. برای تحقق این اهداف می نویسیم و نقد می کنیم که نقد نه فقط حرفه که هویت ماست.

«جعفر گودرزی»