هنرمندنیوز: سردار سعید منتظر المهدی افزود: بازجویی‌ها کماکان برای شناسایی همدستان و زوایای پنهان این قتل در حال انجام است.

وی ادامه داد: به زودی صحنه جرم بازسازی و اطلاعات تکمیلی ارائه خواهد شد.